BS EN 1377‐2:1990 土木工程用土壤 測試方法— 第2 部分:分類測試

目錄
 
前言 i
1 范圍 ............................................................................................................................................... 1
2 定義 ............................................................................................................................................... 1
3 測定含水量 ................................................................................................................................... 1
3.1 概述 .................................................................................................................................... 1
3.2 烘箱干燥法 ........................................................................................................................ 1
3.3 測定白堊飽和含水量的方法 ............................................................................................ 4
4 測定液限 ....................................................................................................................................... 5
4.1 概述 .................................................................................................................................... 5
4.2 制樣 .................................................................................................................................... 6
4.3 圓錐儀法(指定方法) .................................................................................................... 7
4.4 單點圓錐觸探儀法 .......................................................................................................... 10
4.5 卡氏液限儀法 .................................................................................................................. 11
4.6 單點卡氏液限儀測試法 .................................................................................................. 15
5 塑限及塑性指數測定 ................................................................................................................. 16
5.1 概述 .................................................................................................................................. 16
5.2 制樣 .................................................................................................................................. 17
5.3 塑限測試方法 .................................................................................................................. 17
5.4 塑限指數和液限指數的推導 .......................................................................................... 18
6 收縮特性的確定 ......................................................................................................................... 18
6.1 概述 .................................................................................................................................. 18
6.2 制樣 .................................................................................................................................. 19
6.3 體縮率(限定法) .......................................................................................................... 19
6.4 體縮率(附屬法) .......................................................................................................... 24
6.5 線性收縮 .......................................................................................................................... 27
EN 1377-2:1990
© BSI 11‐1998 ii
7 密度的測定 ................................................................................................................................. 29
7.1 概述 .................................................................................................................................. 29
7.2 線性方法 .......................................................................................................................... 29
7.3 水浸法 .............................................................................................................................. 30
7.4 水置換法 .......................................................................................................................... 32
8.粒子密度測定 ........................................................................................................................... 35
8.1 概述 .................................................................................................................................. 35
8.2 集氣瓶法 .......................................................................................................................... 35
8.3 小比重瓶法 ...................................................................................................................... 37
8.4 大比重瓶法 ...................................................................................................................... 39
9 顆粒分布的測定 ......................................................................................................................... 40
9.1 概述。 .............................................................................................................................. 40
9.3 干篩法 .............................................................................................................................. 45
9.4 吸管沉降法 ...................................................................................................................... 46
9.5 比重計沉降法 .................................................................................................................. 53
附錄A 標準測試數據及計算表 .................................................................................................. 62
圖1—液限測試圓錐觸探儀詳圖 .................................................................................................... 9
圖2 — 卡氏液限儀 ....................................................................................................................... 13
圖3 — 切槽刀和高度量規 ........................................................................................................... 14
圖4 縮限儀器 .............................................................................................................................. 20
圖5‐‐‐典型收縮曲線 ...................................................................................................................... 23
圖6—收縮極限試驗儀器 .............................................................................................................. 27
圖7—線性收縮試驗用模具 .......................................................................................................... 28
圖8—水浸法測定密度的儀器 ...................................................................................................... 32
圖9—水置換法測定密度的儀器 .................................................................................................. 34
圖10—顆粒尺寸試驗所需樣品最小質量 .................................................................................... 43
圖11—沉降試驗取樣吸管 ............................................................................................................ 46
圖12—降低取樣吸管進入土壤懸液的安排 ................................................................................ 48
圖13—確定細小顆粒尺寸的流體比重計 .................................................................................... 54
圖14‐‐‐‐液體比重計標度的基本測量 ........................................................................................... 56
表1—單點圓錐觸探儀液限測試的因數 ...................................................................................... 11
表2—單點卡式液限測試因數 ...................................................................................................... 17
表3—用于篩分的土壤樣本質量 .................................................................................................. 42
EN 1377-2:1990
© BSI 11‐1998 iii
表4—篩分完成時殘留在每個試驗篩上的最大材料質量 .......................................................... 42
表5—吸管取樣時間和當量粒徑 .................................................................................................. 51
表6 — 流體比重計測試數據 ...................................................................................................... 59
表7 — 水的粘度 .......................................................................................................................... 60
參考出版物 ....................................................................................................................... 封底內頁
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!