BS 6100-1:2004 BS ISO 6707-1:2004 建筑及土木工程詞匯-第1部分一般術語

目 錄 
前言.............................................................................................................................................................. ⅳ
簡介.............................................................................................................................................................. ⅴ
1 范圍 ............................................................................................................................................................ 1
2 詞匯結構 .................................................................................................................................................... 1
3 建筑及土木工程的類型 ............................................................................................................................ 1
3.1 基本術語 ................................................................................................................................................. 1
3.2 土木工程 ................................................................................................................................................. 3
3.3 土木工程 —— 運輸 .............................................................................................................................. 8
3.4 建筑 ....................................................................................................................................................... 20
4 區間 .......................................................................................................................................................... 24
4.1 基本術語 ............................................................................................................................................... 24
4.2 與建筑特殊部分相關的空間 ............................................................................................................... 25
4.3 功能區間 ............................................................................................................................................... 28
4.4 與流通和活動相關的區間 ................................................................................................................... 31
5 建筑及土木工程的部件 .......................................................................................................................... 34
5.1 結構部件 ............................................................................................................................................... 34
5.2 分隔和閉合構架 ................................................................................................................................... 49
5.3 開口及相關閉合部件 ........................................................................................................................... 61
5.4 服務設施、配件及設備 ....................................................................................................................... 68
5.5 其它部分 ............................................................................................................................................... 78
6 材料 .......................................................................................................................................................... 93
6.1 基本術語 ............................................................................................................................................. 93
6.2 土壤與石材 ........................................................................................................................................... 96
6.3 木材與木料 ........................................................................................................................................... 97
6.4 功能材料 ............................................................................................................................................. 103
7 操作、文件和設備 ................................................................................................................................ 111
7.1 操作 ................................................................................................................................................... 111
7.2 文檔 ..................................................................................................................................................... 120
7.3 設備 ..................................................................................................................................................... 123
8 項目涉及的人和用戶 ........................................................................................................................ 126
9 特征和性能 ............................................................................................................................................ 127
9.1 基本術語 ............................................................................................................................................. 127
9.2 大小與尺寸 ......................................................................................................................................... 130
9.3 功能化特性 .......................................................................................................................................... 135
9.4 測試性能 ............................................................................................................................................. 148
10 環境和實際規劃 ................................................................................................................................ 149
附錄A(信息性)英國/聯合王國(GB)使用的同義詞及替換拼寫…………………………………155
附錄B(信息性)美國同義詞按字母順序索引 .................................................................................... 155
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!
上一篇:沒有了